هنر اژه ای

هنر اژه ای: Aegean art

منشاء و آغاز هنر یونان را دو تمدن محصور در دریای اژه می دانند.

۱-تمدن مینوسی Minoan در جزیره کرت در جنوب یونان

هنر مینوسی در ۲۸۰۰ قم به عصر مفرغ متاخر تعلق دارد.

۲-تمدن میسنی Mycenan در جنوب غربی یونان

هنر میسنی قدمتی کمتر از ۲۰۰۰ قم دارد و تاثیر زیادی بر هنر یونان داشت.

دریای اژه

سه دوره تمدن مینوسی:

۱- مینوسی پیشین: پیش ازکاخ ها

۲- مینوسی میانه: کاخ های کهن۲۰۰۰ قم

۳- مینوسی پسین: کاخ های جدید ۱۶۰۰ قم

مینوسی پیشین:

مینوسی پیشین به دوره پیش ازکاخ ها معروف است.

آثار هنری: سفالینه و مجسمه های کوچک مانند مجسمه « چنگ نواز» ۲۰۰۰ قم

چنگ نواز

مینوسی میانه:

۲۰۰۰ قم

مینوسی میانه به دوره کاخ های کهن معروف است.

بر خلاف مصر که معماری حول معابر و مقابر بود. معماری این دوره حول کاخ بود.

ابداع چرخ کوزه گری.

سفالینه های ظریف همراه با نقوش تزیینی و حالت دسته و دهانه منقارگونه مکشوف در غار کامارس

سفالینه منقارگونه

سفالینه با نقش هشت پا و ماهی

مینوسی پیشین:

مینوسی پیشین به دوره کاخ های جدید معروف است. حدود ۱۶۰۰ قم به اوج تمدن مینوسی معروف است.

کاخ کنوسوس

کاخ کنوسوس که نقاشی دیواری زیبایی مانند « ساقی» و « گاوبازی» دارد که مهمترین ویژگی آن:

نوع زندگی، تفریحات مردم، نمایش سرزندگی پویایی و حرکت را نشان می دهد.

گاوبازی

مجسمه سازی پیکره های کوچک مانند « الهه ماری» ساخته می شود.

تمدن میسنی:

با فروپاشی تمدن مینوسی در کرت، تمدن میسنی در یونان برتری می یابد.

هنر میسنی:

آغاز هنر میسنی مصادف با دوره کاخ های جدید مینوسی است. پس متاثر از فرهنگ کرت هستند. تمدن میسنی حدودا ۱۲۰۰ قم از بین رفت و تمدن یونان در سرزمین مرکزی آغاز شد.

نقاب متوفی از جنس طلا احتمالا متعلق به آگاممنون

میسنی ها به دلیل مراوده با مصری ها متاثر از هنر غنی مصر هستند.

در طی استقرار میسنی ها در یونان کاخ های عظیمی ساختند مانند: کاخ تیرونز و کاخ میسن ( دروازه شیران) در آن قرار دارد.

دروازه شیران

مقبره گنج خانه آترئوس دارای بلندترین ساختمان طاق بندی شده بدون تیرهای داخلی است تا ۱۵۰۰ بعد که معبد پانتئون ساخته شد.

جام های وافیو: گاوبازی      

جام جنگاوران: صف سربازان

جام های وافیو: گاوبازی

جام جنگاوران: صف سربازان

مقبره گنج خانه آترئوس