هنر حرکتی

 این جنبش زیر مجموعه جنبش تجربه گرا قرار دارد.

هنری جنبشی متحرک: Kinetic art

هنر حرکتی:کینتیک آرت. جریان دیگری از جنبش تجربه گرا هنر جنبشی است. گاهی در بعضی آثار نزدیک به جنبش جانک سکالپچر می شود. در دهه1920 موضوع حرکت مطرح شد. این حرکت در هر دو جنبه واقعی یا مجازی می تواند باشد. موضوع حرکت را بوتچونی در پیکره سازی مطرح کرد. مارسل دوشان .گابو. پوسنر و مهوی  –ناگ نظر او را گسترش دادند . در دهه1950 ، هنرمندانی حجم های متحرک زدند سپس در نقاشی حرکت از طریق جلوه های رنگ در اپ آرت مطرح شد . سابقه مجسمه متحرک به بطن مدرنیست باز می گردد. مجسمه در گذشته امتیازش به ثابت بودن، یود.اما در هنر مدرن این ایستایی تغییر می کند. به عنوان مثال مجسمه متحرک در آثار مارسل دوشان ( با عناصر تکنولوژیک  )و آثار الکساندر کالدر( با عناصر تغزلی )  می آید. کالدر با دست کار می کند و ارگانیک است. اما مارسل دوشان در مجسمه موتور می گذارد. ( استفاده از تکنولوژی ) دوشان می گوید: « هنر مدرن هنرشبکه ای است. هنر مدرنیستی خیلی چشمی است.» او اثری خلق می کند که خاموش می شود. پس چشمی بودنش را به چالش می کشد.

هنرمندان Kinetic art

1

جورج ریگی

George Rickey

2

ژان تنگلی

Jean Tinguely

3

خِوثوث رافال سوتو

Jesus Rafal Soto

1- جورج ریگی: George Rickey

967ecd8b872e38f298c5db30e2f2c3fa

SONY DSC

2- ژان تنگلی(سویس 1925-89)

1

ساخت سازه های خود ویران گر، ماشین های عجیب و غریب با تکه هایی از تکنولوژی که بعد از روشن کردن خود را نابود می کند. تنگلی نقد به تکنولوژی مدرن ماشین های خود ویرانگر را می سازد( نمونه اش در هنرمند دادا پیکابیا دیده شود که موتورهایی می کشید که هیچ کاربردی نداشت.)

cyclogravure_21349137719139

در دهه 50:

آبستره در امریکا اکسپر انتزاعی در اروپا اَن فرمال(ژرژ متیو- ژرژ ریکی)

رویکرد هنرمندان به تکنولوژی( پاپ اندی وارهول- مینی مالیسم کارخانه می ساخت.)

3- خِوثوث رافال سوتو: Jesus Rafal Soto

07soto-baumgardner-slide-4es2-jumbo

d11d439ed1c8d18dcf7225ede47f7dc5

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.