نگارگری جدید

نگارگری جدید: در اوایل حکومت رضا شاه تلاش هایی برای احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی صورت گرفت.در ارتباط با نگارگری در اوایل حکومت رضا شاه مراکزی برای توسعه ی این هنر تآسیس شد.نگارگری جدید به طور رسمی با” هادی تجویدی” آغاز شد شاگردان او افرادی چون” علی کریمی” و ” محمد علی زاویه ” بودند شاخص ترین چهره نگاری جدید” حسین بهزاد” است که آثارش بر اساس مکتب اصفهان بنا شده است. بهزاد رعایت نسبی اصول کالبدشناسی را از هنر اروپایی و رنگ پردازی تک فام را ازنقاشی قدیم چین به عاریت گرفت. محمود فرشچیان جز نگارگرانی است که توانست ازشیوه کار بهزاد فراتر قدم بر دارد. نگارگری ایرانی معاصر ماهیاتأ تمایل به گذشته است و مفاهیم و مضامینی از فرهنگ, هنر و ادب گذشته ایران را باز می نماید

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.