نمایشگاه هنری دانشگاه هنر سمنان

نمایشگاه پیشرو مجموعه ای از آثار هنرجویان و مدرسین دانشگاه هنر سمنان است. هر گونه تلاشی از این دست به طور ضمنی یا آشکارا فرض را بر وجود یک یا چند نقطه کلیدی مشترک می گذارد که به ما امکان می دهند پیامدها و وجوه متعدد محصولات هنری را باطشناسیم ، با هم مفایسه کنیم و به هم ربط دهیم. در واقع چنین به نظر می رسد نهادهای آموزشی با توجه به شرایط و منطقی که در درون آن ها شکل گرفته است پاردایم و یا الگوهایی را می سازند که نه تنها هنرجویان ، که خود مدرسین از آن ها طبیعت می کنند.

 

(8)

با توجه به شرایط فعلی و نقاط ضعف نظام آموزشی هنر ، نباید صحیح نباشد از این الگوها صحبت شود. اما اگر با منطقی درست و مداوم این الگوها صحبت شود اما اگر با منطقی درست و مداوم این الگوها شکل بگیرند و در ادامه بر این شاخص پافشاری می شود ، با گذشت زمان و سیر چندین ساله ، محصول نهایی بسیار معنادار خواهد بود. شاهدیم بسیاری از شاخص هایی که از آن نام برده شد برگرفته از سنت های نقاشی قدیم و نظام تصویر کلاسیک غربی است. نگاه بازنمایانه همراه با اهمیت فرم اثر هنری. الگویی که برای رسیدن به درک درستی از هنر نیاز بسیاری به تلاش مستمر و تجربه مداوم را می طلبد. این نمایشگاه می تواند یک گام هر چه کوچک از مسیری بسیار طولانی باشد.

(9)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.