نمایشگاه گاریز- زیبایی شناسی درد

خبر

مرگ گاریزها

ترکیب عکس و متن

فرایند چیدمان و نصب آثار

اینستالیشن

افتتاحیه

ویدئو

مصاحبه

ساحل بندرعباس