نقوش خیس

11

22

55

500
77

44اجرا روستای هماگ و آبگرم تیربو بندرعباس

با سپاس از شهلا فرج زاده، پروانه جعفری، معصومه سلیمانی، نادیا خادمی، مهسا میرحسینی

1388