نقاشی

نقاشی: painting

نقاشی، هنر بیان ایده ها و عواطف است، با آفرینش کیفیت های زیبایی شناختی معین، در یک زبان بصری دو بعدی.

عناصر بصری نقاشی:

عناصر اساسی این زبان عبارتند از: خط، شکل، رنگ، رنگسایه، بافت و رنگ، مهمترین عنصر زبان نقاشی به شمار می آید. با کاربست این عناصر، در اساس، موجد کیفیت بیان هنری است.

هر اثر نقاشی – خواه بازنمایی پدیده ای واقعی یا فوق طبیعی باشد، خواه تجسم مضمونی روایی، و یا نمایش روابط بصری کاملا انتزاعی- بر یک الگو یا طرح بیانگر و دلایت کننده استوار است.

وظایف نقاشی تا دوره مدرن:

هنر نقاشی از دیر زمان، وظایفی چون روایت، توصیف، مستند نگاری، داستان پردازی، و تبلیغ را بر عهده داشت،

اهداف نقاشی پس از دوره مدرن:

نقاشی رسانه ی مدرنیسم است. از اواخر سده ی نوزدهم با وانهادن این وظایف، به خلوص و استقلال بیانی دست یافت. به هر حال، هنرمند نقاش پیام بصری خود را بر حسب کیفیت های حسی، امکانات بیانی، و محدود یتهای قالب، اسلوب و وسیله ی کارش ابلاغ می کند. تنوع سبک های نقاشی نیز نتیجه همین عامل است. استفاده از اشیاء حاضر و آماده و استفاده از مواد جدید در نقاشی و مجسمه سازی. ویژگی دیگر این دوره تمرکز بر طبیعت تجربی هنر است.
در هنر مدرن از بازنمایی به بیان شخصی رسید.

هنرمندان قرن بیستم همانطور که نقاشی را به عنوان رسانه اصلی هنر در نیمه اول سده بیست تبیدیل کردند؛ در نیمه دوم سده بیست، سنت نقاشی راه زیر سوال برد. مانند:
1_استفاده از اشیاء روزمره در نقاشی کلاژ در آثار پیکاسو و براک
2_ریچارد پرینس نقاشی انتزاعی اش قبل از اجرا در کامپیوتر شکل می داد.
3_فونتاتا چاقو بر بوم نقاشی زد و پاره کرد.
4_ ایو کلن بوم نقاشی را اتش زد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.