مکتب زند و قاجار

مکتب زند و قاجار:  روشی که در این دوران بوجود آمد حدود 100 سال پایدار ماند. در این دوران روش کار مبنی بر استفاده ازرنگ روغن و بوم های پارچه ای بزرگ می باشد. تولید انواع مختلفی از آثار تصویری مانند نقاشی زیرلاکی در دوران زند و قاجار رواج داشت موضوع اصلی نقاشی های زند و قاجار انسا ن است ولی انسان حالتی تصنعی دارد و به روش تزیینی تصویر می شوند.

خصوصیت نقاشی های این دوران عبارتند از:
    نشان دادن انسان ولی با حالت های تصنعی و تریینی
    در تصاویر شبیه سازی فدای شکوه و جلال ظاهری می شود
    مردان غالبأ شخصیت هایی چون شاه و درباریان هستند و زنان جز رامشگران و مطربان
    قرار داد های مشترکی در چهره و اندام آن ها دیده می شود مانند: چشم های خمار, ابروان پیوسته, کمر باریک, دست های حنا بسته و ملبس به پوشاک اشرافی متداول آن روزگار
    ترکیب بندی های متقارن , ایستا و ساده می باشد و اغلب کادر های عمودی تصویر یک یا دو پیکر در اندازه های بزرگ مشغول می کند.
    ابزار ها و لوازم موجود در اطراف پیکرها نیز جنبه ی نمایشی و اشرافی دارد.
    تنوع رنگ ها محدود است و رنگ مایه های قرمز بیشتر حاکم است.
    عنصر خط اهمیت خود را از دست می دهد و بافت مورد توجه قرار می گیرد.
  نقاشان معروف این دوران:
    علی اشرف و لطف علی صورتگر
    آقا صادق
    آقا باقر
    میرزا بابا
    مهرعلی اصفهانی
    عبدا.. خان
    محمد حسن افشار
    سید میرزا
    ابولقاسم
    محمد شیرین نگار

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.