منریسم

منریسم ( شیوه گرایی ): MANNERISM

در قرن هفدهم در هنر و ادبیات پدید آمد و نوعی فاصله گیری از کلاسی سیسم رنسانس بود.

در معنای عام:
  به کاربست تصنعی, افراطی و تظاهر آمیز شگردهای هر سبک هنری می گویند.

در معنای خاص:
نقاشی، پیکره سازی و معماری ایتالیایی از اوج رنسانس تا بارک را منریسم می گویند.
– گرایشهای مهم هنر اروپایی پس از مرگ رافائل(1520) تا پایان سده ی شانزدهم را منریسم می گویند.

موضوعات:
1- بازتاب رویدادهایی چون اصلاح دینی
2- غارت شهر رم
3- بحران کلیسا ,ضد اصلاح دینی
4- جنگهای مذهبی شمال

معماری منریسم:

طرح میکلانژ برای دهلیز کتابخانه ترنسو در فلورانس (1523) را میتوان مقدمه ای برای معماری منریست دانست.جولیور رمانو با بنا کردن بالاتسو دل ته {در مانتو آ} الگویی برای معماران سده ی شانزدهم در ایتالیا، انگلستان و فرانسه پدید آورد.

معماری دوره منرسیت به دلیل تغییر قواعد کلاسیکی تعادل نظم و هماهنگی با معماری رنسانس تفاوت داشت. همچنین به لحاظ آنکه تمامی عناصر را در الگویی یک دست و پویا ادغام نمی کرداز معماری بارک متمایز بود.

نقاشی منریسم:
نقاشی منریست نیز آثار متاخر میکلانژ سرچشمه گرفت. بسیاری از هنرمندان نسل بعد از او در ترکیب بندی نا استوار, کژنماییهای بیانگر و حالتهای عاطفی پیکر های دیواره نگاره داوری واپسین, سرمشقی برای تفسیری جدید و شخصی از اصول طبیعت گرایی یافتند. به جای تعمق در طبیعت و ظاهر طبیعی امور با تکیه بر اندیشه ی نو افلاطونی به جستجوی صور مثالی پرداختند.
انان با تحریف صور طبیعی تصنع در آثارشان ایجاد شد مانند درازنمایی پیکر ها, حرکتهای پر پیچ و تاب, اختلاف تناسبها و مقیاسها, رنگهای نا ملایم, شلوغی و عدم تقارن ترکیب بندی, یکسره با منطق زیبایی شناسی رنسانس در تعارض بودند.

هنرمندان سده ی هفدهم دستاورد منریست ها را مردود شمردند. اما سده ی بیستم آن را سراغاز وقوف هنرمند غربی بر شخصیت قدرت تخیل .مهارت فنی خویش دانستند. تینتور تو”و ال گرکو” نمایندگان بر جسته منرسیم به شمار می آیند؛ ولی بارزترین نمود این سبک را در آثار هنرمندانی چون پارمیجانینو”رسو فیورنتینو” و ” پنترمو ” می توان مشاهده کرد. دیگر هنرمندان وازاری، برنستنو, چلینی, بلونیا, ولترا “و برادران تسوکاری “.

هنرمندان  منریسم  و مکتب “فنتن بلو”

نوعی منرسیم خاص و ظریف توسط هنرمندان ایتالیایی (رسو فیورنتینو, پریما تیتچو و آباته) در فرانسه رایج شد، و مکتب “فنتن بلو” نام گرفت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.