آثار دانش آموزان هنرستان هدف کیش

در تصاویر زیر عکس های دانش آموزان هنرستان هدف کیش ارائه شده است.

هنرآموز: مهتاب جلالی

14

مرجان فلکیان

 

2

کوثر بوشهری

 

4

کوثر بوشهری 

 

1

کوثر بوشهری

 

8

زهرا فیروز

 

9

زهرا فیروز

 

12

 فاطمه نوری