آموزش طراحی طبیعت بی جان

این شیوه از ساده ترین شیوه  های طراحی از طبیعت بی جان می باشد در این شیوه با خطوط بسیار ساده یک شکل را طراحی می کنیم. برای آشنایی با طراحان و نقاشانی که طبیعت بیجان کار کرده اند به روی اسامی زیر کلیک کنید.

جورجو موراندیپل سزانپابلو پیکاسو

اولین شیوه برای طراحی از  طبیعت بی جان:

1- ابتدا یک خط عمود ترسیم می شود. ارتفاع خط به اندازه شی مورد نظر بستگی دارد. 203204 2- خطوط افقی روی خط عمودی رسم می شود اگر طراحی ذهنی باشد خطوط افقی با فاصله هایی دلخواه در اندازه هایی متفاوت روی خط عمودی رسم می شود؛ اما اگر مدل چیدمان شده باشد خطوط افقی بر اساس تغییر اندازه در شی اعمال می شود. لازم به توضیح است که خط افقی وقتی ترسیم می شود که قصد تغییر در عرض شی شکل داشته باشیم. 2 (2)   3- خطوط را به هم وصل می کنید و شکل کامل می شود. 2 (3)   دومین شیوه برای طراحی از  طبیعت بی جان:

1- ابتدا یک خط عمود ترسیم می شود. ارتفاع خط به اندازه شی مورد نظر بستگی دارد. 2- خطوط منحنی روی خط عمودی رسم می شود اگر طراحی ذهنی باشد خطوط منحنی با فاصله هایی دلخواه در اندازه هایی متفاوت روی خط عمودی رسم می شود؛ اما اگر مدل چیدمان شده باشد خطوط منحنی بر اساس تغییر اندازه در شی اعمال می شود. 2 (5) 3- خطوط را به هم وصل می کنید و شکل کامل می شود.2 (4) سومین شیوه برای طراحی از  طبیعت بی جان:

1- ابتدا یک خط عمود ترسیم می شود. ارتفاع خط به اندازه شی مورد نظر بستگی دارد. 2- خطوط هفتی شکل روی خط عمودی رسم می شود اگر طراحی ذهنی باشد خطوط هفتی شکل با فاصله هایی دلخواه در اندازه هایی متفاوت روی خط عمودی رسم می شود؛ اما اگر مدل چیدمان شده باشد خطوط هفتی شکل بر اساس تغییر اندازه در شی اعمال می شود. 2 (7) 3- خطوط را به هم وصل می کنید و شکل کامل می شود. 7

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.