ضد اصلاح دینی

ضد اصلاح دینی: COUNTER – REFORMATION
واکنش و تجدید سازمان کلیسای کاتولیک علیه، جنبش اصلاح دینی (پرتستان) که در ربع دوم سده شانزدهم شروع شد و در نیمه دوم این قرن به اوج خود رسید.

بر خلاف هدف آموزشی هنر قرون وسطی ، هنر دوران ضد اصلاحی دینی بر انگیختن عواطف مخاطب می پرداخت . از این رو مرگ ، شنکجه ، شهادت ، و خلسه عرفانی ، از مضمونهای رایج در این هنر بود.
ضد اصلاح دینی برخوردی ترغیب کننده و محدود کننده با هنر داشت، بدین معنا از سویی

  1. در مقابل گرایش های پرتستانی تحریم شمایل ، بر ارزش هنر تاکید ورزید.
  2. با جنبه های دنیوی و نفسانی هنر رنسانس به مقابله برخاست.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.