ضد اصلاح دینی

ضد اصلاح دینی: COUNTER – REFORMATION
، واکنش و تجدید سازمان کلیسای کاتولیک علیه، جنبش اصلاح دینی (پرتستان)که در ربع دوم سده شانزدهم شروع شد و در نیمه دوم این قرن به اوج خود رسید.((شورای ترانت )) ( در سالهای 1545 ، 1547 ، 1551  – 1552 و 1562 – 1563 )، اصول جزمی آن را معین کرد.
ضد اصلاح دینی برخوردی ترغیب کننده و محدود کننده با هنر داشت ، بدین معنا از سویی در مقابل گرایش های پرتستانی تحریم شمایل ، بر ارزش هنر تاکید ورزید ، و از سویی دیگر با جنبه های دنیوی و نفسانی هنر رنسانس به مقابله برخاست . بر خلاف هدف آموزشی هنر قرون وسطی ، هنر دوران ضد اصلاحی دینی بر انگیختن عواطف مخاطب می پرداخت . از این رو ، مرگ ، شنکجه ، شهادت ، و خلسه عرفانی ، از مضمونهای رایج در این هنر بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.