ماهی صلح

اجرا: خلیج فارس، بندرعباس

1390

با سپاس از احسان نفیسی- شهاب آب روشن