صفویان

صفویان از دودمان ایرانی بودند که بین سالهای 907 تا 1135 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین های مجاور آن فرمانروایی کردند.

سلسله ی صفویان:

اسماعیل پس از پیروزی بر آق قویونلوها، وارد تبریز، تختگاه ترکمانان شد و بر تخت شاهی نشست بدین ترتیب اسماعیل حکومت سلسله ی صفویان را در ایران برپا کرد. چه بپذیریم که این واقعه تاریخ ایران بود، و چه نپذیریم بهرحال دوره ای جدید آغاز شده بود، دستاورد تاریخی صفویان استقرار حکومتی مقتدر، پس از قرنها حکومت بیگانگان در ایران و دوره ای از تجزیه آشفتگی سیاسی بود. با اینکه سلسله های پیشین ترکمانان یعنی قراقویونلوها و آق قویونلوها با پیگیری اهداف ظاهر مشابه برای مدتی کوتاه زمینه های یک چنین دستاوردی را آماده و فراهم ساخته و تا حد و حجم قابل اعتنایی هم بدان تحقق بخشیده بودند ولی کامیابهای آنها زودگذر بود (توانستند استقلال خود را در مقابل همسایگان مقتدر چون عثمانیان، ممالیک تیموریان حفظ کنند)

ایران تا زمان ظهور صفویان شاهد ظهور حکومتی به اهمیت امپراتوری عثمانی و یا امپراتوری ممالیک مصر نبود صفویان بیش از دو سده نظام سیاسی و سنت فرهنگی کهن ایران را ادامه داد و شاخص ترین دستاوردهای آنها عبارتند از احیای سنت سلطنت- دستیابی به جغرافیای تاریخی ایران- ایجاد ساختار نظامی و سیاسی جدید- گسترش مذهب تشیع در مقام مذهب رسمی کشور- ترقی و تعالی زبان فارسی در زمینه ی سیاست و دیوانیات در تاریخ جدید ایران- توسعه و تحول فرهنگی خاص که نقطه اوج آن در معماری مجسم شد و نیز نتایج چشمگیر در حیات فکری ملت ایران- اهمیت این سلسله تنها در تاریخ ملی ایران خلاصه نمی شود صفویان بودند که ایران را وارد صحنه ی تاریخ جهانی کردند، برخوردها و درگیریهای آنها با عثمانیان و پیگیری سیاست. اتحاد با قدرتهای غربی مفهوم جهانی داشت و در ارتباط مستقیم با تاریخ اروپای غربی بود.

شاه اسماعیل وقتی که تبریز را متصرف شد فقط 14 سال داشت. از دستاوردهای مسلم اسماعیل بنیانگذاری یک امپراتوری با مرزهای تقریباً شبیه مرزهای کنونی ایران- تشکیلات سیاسی این سرزمینها، ثبات نسبی داخلی و حفظ و حراست آن از شر دشمنان خارجی بود.

شاه اسماعیل در طی حکومت خودش با مشکلات پیچیده ای روبرو شد.  شاه اسماعیل تقریباً 23 سال سلطنت کرد.

 ترتیب شاهان صفوی به شرح زیر است.

طهماست اول- اسماعیل دوم- محمدخدابنده- عباس اول- صفی اول عباس دوم- عفی دوم (سلیمانی) سلطان حسین

تعداد

کلیک کنید.

1

هنر صفویان

2

معماری صفویه

3

ادبیات در صفویان

4

نخبگان در صفویان

5

فلسفه و کلام در صفویان

6

روابط اروپاییان با صفویان

7

علوم در صفویان

گردآورنده: میترا برمیخته

منابع:

  • ایران عصر صفوی، راجرسیوری، مترجم کامبیز عزیزی. شر مرکز 1393
  • «برآمدن صفویان»- کمبریج، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات جامی
  • شاه اسماعیل اول، دکتر منوچهر سادوست، تهران: شرکت سهامی انتشار 1375
  • تاریخ ادبیات، ادوارد براون، مترجم رسید یاسمی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.