آموزش طراحی سایه و روشن

ساده ترین شیوده برای یادگیری سایه روشن در طراحی استفاده از تنالیته سیاه سفید است. شیوه هاشور  زدن نیز شبیه سایه روشن است. یادگیری سایه روشن در احجام هندسی  مانند، مکعب، کره، هرم، مخروط و استوانه نیز بسیار مهم است.
شیوه اجرای تنالیته سیاه سفید:

یک مستطیل 2در 18 سانتیمتر را به 9 قسمت مساوی تقسیم کنید. و با مداد طراحی از تیره به روشن سایه بزنید. اولین خانه سیاه، آخرین خانه سفید، چهار مریع خاکستری تیره، چهار مربع خاکستری روشن و مربع وسط خاکستری متوسط می شود. 2بیشتر از 9 خانه نیز می توانید خاکستری ها را ادامه دهید. هر چه بیشتر خاکستری ها را گسترش دهید. تنوع تنالیه ها در اجرا طراحی شما موثرتر خواهد بود.

three-tones

  70299_bSyN3IMh

 

design-750x300

با ترسیم مربع هایی می توانید از از تیره به روشن یا بر عکس این تمرین را انجام دهید.

value-stripjpg

در یک کادر نیز می توانید از تیره به روشن را تمرین کنید. به عبارت دیگر تنالیته ای از هر خانه را می توان رسم کرد.

index

    بر اساس جهت تابش نور سایه و نوری که روی اشیاء ایجاد می شود متفاوت است. در تصویر زیر مشاهده می کنید کخ بر اساس جهت تابش نور سایه احجام روی زمینه در جهت مخالف نور ایجاد شده است.

12

<<برای مشاهده سایر بخش های طراحی کلیک کنید>>

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.