ریونیسم

ریونیسم: Rayonism

ریونیسم: نام جنبش کوتاه مدت که توسط لارینف و با همکاری گنچاروا- همسرش پدید شد. موضوع نقاشی مورد نظر لارینف پرتوهای رنگی موازی یا متقاطع منعکس شده از اشیای مختلف است. به زعم او با کاربست خطوط متقاطع و موازی متشکل از رنگ های درخشان می توان به بعد چهارم در نقاشی دست یافت. بنابراین نقاشی های پرتوگرا به یک معنا آثاری انتزاعی اند که درتآکید برحرکت نمایان و خطوط نیرو با فوتوریسم و تجربه های ” دلنه” پیوند دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.