د استیل

د استیل:
د استیل یک گروه هنری که نام گروه خود را از مجله ای که  “دوزبورخ ” پایه گذاری کرد(1917) برگرفت و با مرگ او این گروه فعال از بین رفت.

آن ها معتقد به گونه ای هنر انتزاعی با استفاده از شکلهای بنیادی و عناصر عمودی و افقی بودند. نظرات گروه بر بوهوس و جریان هنر انتزاعی هندسی دهه 1930 تاثیر گذاشتند.

مندریان یکی از عناصر برجسته گروه – در مقاله ای با عنوان نئوپلاسی سیسم اشاره کرد که این گونه هنر انتزاعی ارزشهای معنوی را به بهترین وجه بیان می کند.

گروه د استیل با جذب هنرمندانی چون هانس ریشتر، لیسیسکی، وبرانکوزی جنبه بین المللی یافت. معمارانی چون ریتولد واود نیز با آن همکاری داشتند.

 

نظر دادن

پاسخ دادن

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.