آموزش طراحی شیوه ها

شیوه طراحی کردن به دو قسمت تقسیم می شود.

1- حالت فی البداهه ( آزاد ) 2- حالت تحلیلی ( کنترل شده )

1- حالت فی البداهه ( آزاد ): برای دست یابی به جوهره مدل و برای تسخیر روح و احساس استفاده می شود. در این نوع طراحی خطوط سریع، تند، قطعی، آزاد و پیوسته به کار می رود.

2- حالت تحلیلی ( کنترل شده ): وقتی به کار می رود که نیاز به آراستن، مشخص کردن و متبلور کردن داریم. این خطوط صریح، موشکافانه، دقیق، صبور، مشخص، ظریف، قطعه قطعه است.

دستخط آزاد:

این نوع طراحی تند، عصبی است و کل مفاصل مچ و  آرنج در حرکتند تا خطوط سریع و قدرتمند ایجاد شود. در این شیوه مداد را از وسط بگیرید.

دست خط کنترل شده

این نوع طراحی دقت، صبر، حوصله و ظرافت مورد نیاز است. دست در این حالت نسبت به دستخط آزاد حرکت کمتری دارد. در این شیوه مداد را نزدیک به نوک بگیرید.

ترکیب این دو باهم فضای زیبایی را به وجود می آورد.  

طراحی حالت:

طراحی آزاد شامل نوعی خط خطی کردن است که هدف آن نه چگونگی مدل بلکه حرکت اوست. در این شیوه زمان کوتاه می باشد.

اصول کاربردی طراحی:

1- شکل کلی یا خطوط بیرونی را طراحی کنید.

2-طراحی اولیه شما می تواند شبیه پازل باشد.

3- بعضی شکل ها مورد تاکید قرار گرفته بعضی در درجه دوم اهمیت هستند.

4- با چشم نیمه باز، تیره و روشن شکل ها بهتر دیده می شود.

5- نورهای قوی سایه هایی با شکل های مشخص به وجود می آورند.

6- جزییات در ادامه ترسیم می شوند.  

کپی کردن:

1- کپی کردن از روی طراحی اساتید بزرگ، مطالعه بصری آثار  مهم تاریخ هنر

2- چیدن مدل و مانند شیوه طراحی اساتید بزرگ طراحی کردن.

 

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.