حماسه دریا

در این حاشیه که همیشه متنِ حاشیه است

دریا همیشه وسعتی از برکت بوده در این شعر

سروده شده در نیمه شبِ حاشیهِ چشمانِ تو

مگر می شود که آدم، بیست و پنج ساعت در روز خود را شبیه قاشق یک بار مصرف، سیاه و بی مصرف ببیند.

ساحل شور اشک های این مردم همیشه خاکی است.

1 (5)

1 (4)

1 (3)

1 (2)

1 (1)

اجرا: ساحل بندرعباس1389

با سپاس از صغری لکزایی فر(عکس)-مهدی بارانی- شهاب آب روشن