جشن خاک

این کار با خاک های رنگی جزیره هرمز در ساحل سنگ مرغی این جزیره اجرا شد. به این صورت که هر کس مقداری فضا برای اجرا داشت و طرحش  را اجرا می کرد. قسمتی که متعلق به من بود در این تصویر دیده می شود.

این نقاشی، مرد و زنی را نشان می دهد که بر بستری به شکل برقع، نقشه ی جزیره ی هرمز را بدست گرفته اند. و فشار هایی از اطراف به آن ها وارد می شود.