جزر و مد

نهاد خانواده در جوامع امروزی  در معرض مشکلات گوناگون قرار می گیرد. مسائل متفاوت چون امواج دریا بر پیکره ی خانواده ضربه وارد می کند. زندگی در هجوم این مشکلات دچار جزرو مد می شود.

1  2  3  4  5

اجرا: ساحل بندرعباس۱۳۸۹

با سپاس از صغری لکزایی فر(عکس)-مهدی بارانی- شهاب آب روشن