تحریم صورتگری

تحریم صورتگری: 

موضع گیری مذهبی علیه هنر تصویری وتقلیدی با انگیزه های متفاوت در نقاط مختلف جهان وجود داشته است. جنبش شمایل شکنی در بیزانس یک رویداد تاریخی گذرا باآغاز وپایانی مشخص بود (725-842م) اما تحریم صورتگری در میان مذاهب مختلف رخ نمود. به عنوان مثال:

1- جنبش شمایلشکنی در بیزانس

2- تصویر ستیزی یهودیان

3- نهی تصویر جانداران در اسلام

4- مخالفت تسوینگلی سوییسی وکالون فرانسوی با نصب شمایلی مذهبی در کلیسا

5- خصومت کرامول انگلیسی با نقاشی مذهبی

 تحریم صورتگری در اسلام:

برخی مورخان تحریم صورتگری در اسلام را یکی ازپیامدهای شمایل شکنی در جهان مسیحیت ارتدکس می دانند اما برخی دیگر جنبش مزبور خود تحت تاثیر منع اسلامی تصویر جانداران می دانند. در قرآن نص صریحی دراین باره نیست ولی احادیث نبوی از کراهت نقاشی ومجسمه سازی آمده است. بر همین دلیل برخی فقها به نهی صورتگری فتوا دادند با این حال تداوم وگسترش هنر تصویری در دنیا اسلام به خصوص نزد ایرانیان حاکی از عدم تعصب در اجرای این حکم است                                                             

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.