بازی های خلیج فارس

بازی:
در بعضی از مناطق هرمزگان به بازی ” گازی ” نیز گفته می شود.

سواره؟ یا پیاده؟
ما پیشته ای گازی ما که از سر چار راه مرادی ۶ نفر آدم سه تا رو کوله سوار شابو و بی هر رهگذری تو خیابون برخورد شاکه سوال شپرسی، سواره؟ یا پیاده؟ و چون اکثرن مردم به ای گازی آشنا هسترن جمله ی شاگفت اگه شُگفته سواره، که سواری بر قراره و اگه شگفته پیاده دگه جاهون عوض شبو

دارمغکا:
تو‌گازی دارمغکا یه تا مهر (دار مغ) چغل شادا و فرار شاکه ارتن سر مغ وتا وختی گروه مخالف دار شوا ایشو اجکیدن زیر و شگه تلپ

دارتلمپا:
بندر گازی دارتلمپا بشته رو گل ابریشم همطو انجام شادا. دار مغ حدود یه متر همه بازیکنو روی کلنچ.گپو،{انگشت اشاره} شانها و اَ یک شاشمارده هرکَ از همه کمته عدد ایوارده گرگَ ودار تُش {پرتاب} شاکه وگرگ دنبال دار وچوکو شارفته بالا درخت گرگ وا دار دنبال چوکو بالای گل ابریشم واگه موفق بوده بی کسی وا دار بزنت نفری که دار ایخارده گرگ و اگه همه از گل ابریشم جکیدرن که شاگفت تلمپ همو نفر گرگ هسته.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.