اکسپرسیونیسم انتزاعی

اکسپرسیونیسم انتزاعی:Abstract Expressionism

آبستره اکسپرسیونیسم، این اصطلاح رو به طور عام در مورد جنبشی که از زمان جنگ جهانی دوم در هنر امریکا شکل گرفت،به کار برند.نخستین کاربرد این اصطلاح برای توصیف برخی نقاشی های کاندینسکی بود(1919)ولی توست بدنی و کنش روانی نقاش افریده میشد،بیان می کرد.گرین برگ منتقد امریکایی دیگر،عبارت جامع تر (نقاشینوع امریکایی)را در این مورد به کار برد(1952).ط رابرت کوتس،منتقد امریکایی،به اثار دکونینگ و پالک و چند نقاش نیویورکی دیگر اطلاق شد(1946)،گر چه برخی از این اثار به راستی نه اکسپرسیونیست بودند و نه انتزاعی .رزنبرگ،شاعر و منتقد امریکایی،اصطلاح نقاشی کنشی را به عنوان جایگزینه پیشنهاد(1952)،زیرا خصلت این نوع نقاشی را که بر اساس حرکت
در حقیقت شیوه های گوناگون این هنرمندان نه در مکتبی معین می گنجد، و نه نام در بر گیرنده ای را برمی تابد.شاید بتوان اکسپرسیونیسم انتزاعی را نوعی نقاشی عاری از انگاره،وفاقد شکلهای بنیادی(چون صور هندسی)به شمار اورد که از اسلوبی خود انگیخته،پویا،و قلم زنی ازاد بهره میگیرد.

اکسپرسیونیسم انتزاعی: این اصطلاح که در حدود سال 1950 در تداول عمومی قرار گرفت توصیف کننده جنبشی در هنر انتزاعی تجسمی است که در دهه 1940 در نیویورک پا گرفت. اکسپرسیونیسم انتزاعی ابتدا درباره برخی از کارهای اولیه کاندینسکی به کار رفت ولی هنگامی تداول عام گرفت که به کارهای آرشیل گورکی و جکسن پالک اطلاق گردید اندکی بعد به آثار دیگر نقاشان نیویورک تسرس یافت که نه انتزاعی بودند و نه اکسپرسیونیستی نقاشانی که با این اصطلاح توصیف می شوند بیش از آنکه سبک مشترکی داشته باشند در نگرش و دیدگاه دارای وجه اشتراکند. همه می خواهند در برابر قیود سبک های سنتی طغیان کنند. روش های تکنیکی دستوری را زیرپانهند و معیار های هنر تکمیل شده بر طبق ضوابط دیرینه زیبا شناختی را لغو و بی معنا اعلام کنند دارای روحیه ای پرخاشگرند و بیانگری آزاد و خود انگیخته را طلب می کنند. بارزترین نمونه این خودانگیختگی نقاشی کنشی جکسن پالک است این جنبش با تاشیسم پیوند دارد و تا حد زیادی نقاشان اروپایی دهه های 1950 و 1960 را تحت تآثیر قرار داده است. این نخستین بار بود که یک جنبش آمریکایی می توانست در چنین موقعیتی قرار گیرد و موجب شود که نیویورک به عنوان مرکز جهانی هنر پیشتاز. جانشین پاریس گردد. پالک

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.