اولین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع”

1- اولین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع”- طراحی پوستر

2- اولین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع”- چیدمان آثار

3- اولین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع”- جلسه نقد

4- اولین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع”- افتتاحیه

5- اولین نمایشگاه گروهی نقاشی “برقع”- باردید هنرستان