اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه:فهرست منابع

فهرست منابع

    سميع آذر، علي‌رضا، اوج و افول مدرنيسم، انتشارات نظر، 1388
    ميه، كاترين، هنر معاصر تاريخ و جغرافيا، ترجمه مهشيد نونهالي، تهران، انتشارات نظر، 1388
    استلابراس، جوليان، هنر معاصر، ترجمه احمدرضا نقاد، تهران، نشر ماهي، 1388
    موشتوري، آنتيگون، جامعه‌شناسي مخاطب در حوزه فرهنگي و هنري، ترجمه حسين ميرزايي، تهران، نشر ني، 1394
    آرمسترانگ جان، قدرت پنهان زيبايي، ترجمه سهيل سمي، تهران، نشر ققنوس، 1393
    دانشور، رضا، باغي ميان دو خيابان چهار هزار و يك روز از زندگي كامران ديبا در گفتگو با رضا دانشور، تهران، 1393
    سيدمن، استيون، كشاكش آزاد در جامعه‌شناسي، ترجمه‌ي جليلي، نشر ني، 1386
    رامين، علي، مباني جامعه شناسي هنر، نشر ني، 1389
    الكساندر، ويكتوريا، جامعه‌شناسي هنرها، ترجمه راودراد، 1392
    زخم‌ها و پيوندها، آثار هنرمند آلماني گونتراوكر، موزه هنرهاي معاصر تهران، 1391

11- رنگین کمان،آثار هنرمند آلمانی:اتوپینه،نشر کاربه-هنر معاصر،1394

12-خانی زاد و احسانی موید،کامران دیبا و معماری انسان دوستانه،نشرهنر معماری قرن،1393

مقاله علمی-پژوهشی

    میرزایی،کرم،مطالعه موردی شش اثر هنر جدید در موزه هنرهای معاصر تهران،فصلنامه تحلیلی_پژوهشی نگره ،زمستان 88،شماره 13

نشريات

    مك كلان، اندرو، نشريه حرفه هنرمند، شماره 53، ص 126
    ورگو، پتتر، موزه‌شناسي جديد چيست؟ ترجمه سيد محمد آويني، نشريه حرفه هنرمند، شماره 52، ص88
    پرايد، نيك، نشريه حرفه هنرمند، شماره 52، ص 159
    اصغريان، ايمان، نشريه حرفه هنرمند، شماره 53، صفحه 98
    دانكن، كارول، نشريه حرفه هنرمند، شماره 53، صفحه142
    زهتابچي، منا، نشريه حرفه هنرمند، شماره 53، صفحه 90
    نصراله زاده،مهدی،حرفه هنرمند،شماره 53 ،ص 131

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.