اهمیت فضای تجسمی معاصر در شکل گیری فرهنگ بصری جامعه

موضوع و چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات طرح

فصل دوم: بررسی هنر معاصر وجایگاه آن

فصل سوم: موزه شناسی با رویکرد به موزه هنرهای معاصر تهران

فصل چهارم: بررسی دو نمایشگاه چیدمان از دو هنرمند آلمانی [گونتر اوکر و اتو پینه]در موزه هنرهای معاصر تهران

فصل پنجم: نتیجه گیری

فهرست منابع