انسان معاصر 1

مجموعه “انسان معاصر” در ساحل بندر عباس اجرا شده است. وقتی کنار ساحل روی مجموعه “صلح” کار می کردم یک بطری آب معدنی مچاله شده دیدم از آن برای آب آوردن استفاده کردم. شکل مچاله شدن به صورتی بود که فیگور انسان را تداعی می کرد.این بطری سر آغاز این مجوعه شد. بطری ها در اندازه و طرح های متفاوت جمع آوری شد و با حرارت به شکل اندام انسان و شکل های دیگر آماده و سپس رنگ آمیزی شد  و در نهایت در ساحل به اجرا در آمد.

11

1

3  4

با سپاس از همکاری طاهره زارعی- سمانه آریان فر- فریبا نجاتی- عزت جعفری- محمد مهرنوش- روشنک قنبریان- حوریه زرافشان- فاطمه اسماعیل نیا- ندا سبحانی نیا- اناهیتا تراکمه- مهشید مصفا- فاطمه چهره نگار