سمبلیسم

سمبلیسم: SYMBOLISM    

سمبلیسم یا [نماد گرایی ] در معنای خاص: جنبشی در ادبیات و هنرهای بصری ، که ریشه در  رمانتیسم داشت (حدود 1885- حدود 1910) . در عرصه ادبیات – به خصوص در شعر – پیش در آمد جنبشهای نوینی در سده بیستم بود.

نمادگرایان بر این باور بودند که تجسم عینی کمال مطلوبی در هنر نیست ؛ بلکه باید انگار ها را به مدد نمادها القا کرد. بر این اساس ، آنان عینیت را مردود شمردند و بر ذهنیت تاکید کردند . آنان ، همچنین ،کوشیدند راز باوری را با گرایش به انحطاط و شهوانیت در هم آمیزند.

برخی هنرشناسان، گوگن را نیز در زمره نماد گرایان می دانند. اما به صورت خلاصه نقاشانی که در ادامه نام آنها آورده شده است با جنبش سمبُلیم پیوند داشتند.

در فرانسه:

رُدُن ، مُرو، پوویس دُشاون

در هلند:

 تُرُپ

در سوییس:

هُدلر

در اتریش:

کلمیت

در ایتالیا:

 وروبل و  سگانیتی  

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.