هنر خاکی

هنر خاکی  EARTH ART

یکی از گرایشهای  کانسپچو آل آرت، که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، در آمریکا پدید شد. در این گرایش چون دیگر گرایشهای کانسپچو آل آرت ایده هنرمند بیش از محصول کار او اهمیت دارد.

هدف هنر خاکی:

هدف آن تاکید بر وحدت هنر و طبیعت بود.

اسکله حلزونی:

رابرت اسمیتسن به مدد تجهیزات خاکبرداری، دست به تغییر و جا بجایی در چشم انداز های طبیعی زد و آثاری در مقیاس بزرگ به وجود آورد که فقط به وسیله عکس و فیلم قابل ارائه بود (مثلا :اسکله حلزونی  به طول 450 متر و عرض 5/4 متر در دریاچه شور بزرگ ،یوتا ).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.