آموزش طراحی حجم- هرم

برای ترسیم حجم هرم، ابتدا باید توجه داشت که قاعده و کف آن به صورت چهارگوش است. با ترسیم چهارگوش و مشخص کردن یک نقطه در بالای آن و وصل کردن هر چهارگوشه، چهارگوش به نقطه فرم هرم ساخته می شود.

11

برای سایه روشن زدن هرم می توانید هر سصحی که مد نظر دارید با پهنای مداد از تیره به روشن انجام دهید.

maxresdefault

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.